Identiteit
onzichtbaar.jpg
onzichtbaar.jpg

 Onze Identiteit

 

Wij zijn een evangelische gemeente

Wat verstaan we onder evangelisch? Dat het Evangelie de basis van onze gemeente is; dat wil zeggen behouden door het geloof in Jezus Christus, gered door genade en onder leiding van de Heilige Geest.

 

Wat geloven wij?

We willen gemeenschap staan voor wat Gods Woord zegt.

Hieronder noemen wij een aantal fundamentele belijdenissen;

• Wij geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Drie-eenheid)

• Wij geloven in de Bijbel, het onfeilbare Woord van God

• Wij geloven in een persoonlijke relatie van God naar de mens en van de mens naar God

• Wij geloven dat God deze wereld geschapen heeft en dat in de schepping zijn orde verborgen is

• Wij geloven dat deze wereld door de zonde is aangetast, maar dat in Jezus Christus verlossing gekomen is

• Wij geloven in Gods heilsplan voor de volkeren van deze wereld, met een specifieke plaats van Israël daarbinnen

• Wij geloven dat God voor dit heilsplan Zijn gemeente wil gebruiken

• Wij geloven dat Jezus het hoofd is van Zijn gemeente

• Wij geloven dat God aan de gemeente bedieningen en de gaven van de Geest heeft gegeven

• Wij geloven in de doop door onderdompeling

• Wij geloven in de viering van het Avondmaal totdat Hij terugkomt

 

 

SAMENKOMEN, GROEIEN EN BLOEIEN

Visiedocument van Christengemeente Hebron te Heerde, oktober 2014.

 

INHOUDSOPGAVE

1. Introductie

2. Wie zijn wij?

3. Wat zijn onze waarden en wat geloven wij?

4. Wat is het doel van Hebron en waartoe heeft God ons geroepen?

5. Hoe werken we onze roeping uit?

 

Bijlagen:

1. Andere richtinggevende Bijbelgedeelten met betrekking tot Hebron

2. Toelichting op 'Bron-model'

 

1. Introductie

"Samen-komen, groeien en bloeien" is de titel van dit document.

"Samen..." met elkaar. Maar wie zijn wij als Hebron en waartoe heeft God ons geroepen?

Waar gaan we naar toe en hoe?

Allemaal vragen die op kunnen komen als we de titel bekijken.

Als Christengemeente Hebron zijn we al een tijdje samen op weg. Langzamerhand kwam de behoefte om het bestaande document "Samen-komen en groeien, samen-gaan en bloeien" aan te passen, want de gemeente is een organisme dat zich ontwikkelt.

Lag de afgelopen tijd de focus op het samenkomen dan zien we nu een ontwikkeling waarin we samen willen groeien en bloeien.

Wat een uitdaging!

Hoe groeit elk lid; "totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus" (Efeziërs 4:13 NBV)

Een aanzet...

 

2. Wie zijn wij?

Christengemeente Hebron is een regionale evangelische gemeente in Heerde.

Wat willen wij hiermee zeggen?

 

a. Christengemeente Hebron

De naam Christengemeente geeft aan dat wij volgelingen van Jezus Christus zijn en Hem centraal stellen. Jezus zien wij als het Hoofd van de (wereldwijde) gemeente en het is ons verlangen om meer en meer op Hem te gaan lijken door Hem na te volgen. (en te dienen.)

 

b. Wat betekent de naam Hebron voor ons als gemeente?

Hebron is een stad in het land Israël, in het gebergte van Juda. In de Bijbel komen we Hebron tegen als één van de 6 ‘vrijsteden’.

De naam betekent: gemeenschap, plaats waar eenheid is.

 

Binnen de gemeente zien we de naam en betekenis van Hebron als vrijstad als volgt uit gewerkt:

1. Een heilige plaats, gericht op het dienen van God

2. Een plaats van bewogenheid, genade en vrijheid

3. Een ‘vrijstad’, waar men naar toe kan komen om tot herstel te komen

 

c. Regionaal

Hebron is zich bewust van de plaats die ze inneemt als één van de geloofsgemeenschappen in Heerde en in de regio, maar ook in de wereld. Leden (en gasten) komen uit de hele regio Noord-Oost-Veluwe.

Primair richten we ons als gemeente Hebron op Heerde. We weten ons verbonden met andere geloofsgemeenschappen in Heerde en staan open voor samenwerking.

 

d. Wat verstaan we onder evangelisch?

Het evangelie van Jezus Christus staat centraal in onze gemeente. In navolging van Jezus laten we ons als gelovigen dopen en strekken we ons uit naar de werking van de Heilige Geest in ons midden.

 

e. De uitleg van ons logoHebron

Hebron

Het logo is opgebouwd uit cellen, de bouwstenen van het lichaam of de gemeente.

Cellen hebben een onderlinge samenhang en vormen op die manier één geheel.

Cellen duiden op een organisme.

Jezus staat centraal, dat is uitgebeeld in het kruis.

De diverse kleuren staan voor de veelkleurigheid binnen onze gemeente.

 

3. Wat zijn onze waarden en wat geloven wij?

In de afgelopen jaren heeft de identiteit van Hebron zich gevormd.

Belangrijke waarden voor ons zijn:

o Wij dienen God in wat we doen, persoonlijk en als gemeente

o Gods Woord, de Bijbel staat centraal, daaraan zijn wij trouw

o Wij zien dat in Gods plan Israël en het lichaam van Christus samengaan.

o Wij zijn relatiegericht, dat wil zeggen: de persoon gaat boven de taak

o Wij zijn een ‘Bron-gemeente’, elkaar inspirerend om uit de Bron Jezus Christus te putten (zie nadere toelichting in bijlage 2)

o Wij hebben respect, zorg en aandacht voor elkaar (huisgezin van God)

o Onze gemeente wordt voorgegaan door een dienend leiderschap

o Wij zijn een warme, open gemeenschap en zijn transparant in onze communicatie

o Wij zien huwelijk en gezin als pijler van de samenleving.

 

Wij zijn:

Huisgezin van God

Eén in liefde voor Jezus

Betrokken in deze wereld

Relatiegericht

Onderwezen door Gods Woord

Navolgers van Jezus

 

Onze geloofsbelijdenis luidt:

• Wij geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

• Wij geloven dat de Bijbel (bezien vanuit de oorspronkelijke tekst) het onfeilbare Woord van God is.

• Wij geloven in een persoonlijke relatie van God met de mens en van de mens met God.

• Wij geloven dat God deze wereld geschapen heeft en dat in de schepping zijn orde verborgen is.

• Wij geloven dat Jezus Christus verlossing heeft gebracht van het kwaad in deze wereld.

• Wij geloven in Gods heilsplan voor alle volken, met daarin een specifieke plaats voor Israël.

• Wij geloven dat Jezus het hoofd is van de gemeente, Zijn Lichaam.

• Wij geloven dat God aan de gemeente bedieningen en de gaven van de Geest heeft gegeven.

• Wij geloven in de doop in Jezus door onderdompeling.

• Wij geloven in de betekenis van de viering van het Avondmaal.

 

4. Wat is het doel van de gemeente Hebron en waartoe heeft God ons geroepen?

Ons doel en onze roeping liggen in:

Een gemeenschap te zijn van gelovigen in de Allerhoogste God.

Als volgelingen van Jezus te groeien naar geestelijke volwassenheid met een actieve betrokkenheid in het Koninkrijk van God.

Jezus’ liefde, genade en barmhartigheid te delen met deze wereld en met elkaar.

Ondersteunende teksten hierin zijn:

Efeziërs 4:13, 15, 16 'totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.

16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.'

Mattheus 28:19 en 20 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Hand 2:42, 47 'Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.'

 

5. Hoe werken we onze roeping uit?

Wij streven naar de geestelijke vorming van elk individueel persoon, ieder in zijn/haar unieke gaven en talenten. Wij zien de gemeente als organisme dat deze roeping ondersteund, tot uiting komend in:

 

Zondagse samenkomst:

Ons verlangen is dat in de zondagmorgendienst ons hart het hart van God ontmoet. En daarin ontmoeten we ook elkaar. Dat vraagt een individuele en collectieve houding van vervuld willen worden met de Heilige Geest. Niet door een sfeer op te roepen of te organiseren, maar door een nederige geest, bewust van de heiligheid van God.

We willen graag dat in de bijeenkomsten kinderen, jongeren en ouderen zich thuis voelen en dat de drempels voor de gasten laag zijn.

Behalve afwisseling tussen de diensten, streven we ook naar variatie in de opbouw van de diensten zelf.

Er hoeft bij Hebron geen vaste volgorde te zijn in de onderdelen waar de dienst uit is opgebouwd. Wel bevat die de volgende elementen: aanbidding, voorbede, prediking of onderwijs, ondersteunend gebed

 

Aanbidding

Als gelovigen is het ons verlangen om God te aanbidden om wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. In de gemeente nemen we daar ruim de tijd voor, tot uiting gebracht in zingen, musiceren, gebed en verschillende vormen van expressie. Hierin richten wij ons op God, niet op onszelf. Op grond van onder andere Psalm 50:23 geloven we dat aanbidding de weg baant naar Gods heil.

 

Onderwijs/prediking

Om elkaar als gelovigen uit te dagen in onze groei naar volwassenheid heeft prediking en onderwijs een centrale plaats in onze zondagsmorgendiensten. We vinden het belangrijk dat er gevarieerd en diepgaand onderwijs wordt gegeven waarbij alle leeftijdsgroepen en de verschillende leefwerelden van de gemeenteleden aan bod komen. Het onderwijs kan worden ondersteund door multimedia en andere creatieve communicatievormen.

 

Avondmaal

Met het avondmaal belijden wij dat wij door het offer van Jezus Christus bevrijdt zijn en gezag hebben gekregen over de macht van zonde, waarbij we vanuit Zijn genade kunnen leven. Daarom vieren we het avondmaal regelmatig (1x in de 6 weken) in de zondagse dienst. Iedere gelovige mag daaraan deelnemen. Van jongeren verwachten wij dat ze eerst een gesprek met iemand van de leiding hebben, voordat zij aan het avondmaal deelnemen.

 

Gebedsteam

Op de zondagmorgen is er een gebedsteam aanwezig. Dit team is beschikbaar om met mensen te bidden of een gesprekje te hebben.

Kinderwerk

Binnen het kinderwerk hebben we verschillende leeftijdsgroepen. We willen de kinderen zien groeien in een levende relatie met God en hen leren dat zij al op jonge leeftijd de leiding van de Heilige Geest kunnen ervaren. Daarom is er tijdens de dienst zondagsmorgens een gevarieerd programma waarin we proberen aan te sluiten wat er bij elke leeftijdsgroep leeft. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kinderen zich deel voelen van de gemeente en zich veilig en geliefd zullen voelen in hun eigen groep.

 

DoopdienstDoop

De doop door onderdompeling is een belangrijk markeringsmoment in het leven van een gelovige. Met de doop belijden we dat we Jezus erkennen als onze Redder en Verlosser, dat we Hem willen volgen en mogen optreden in Zijn gezag. Een doopdienst wordt ingepland zodra er aanmeldingen zijn.

 

Pastoraat

Binnen Hebron hebben we oog voor hen die extra hulp nodig hebben op pastoraal gebied. Daarin wordt er ruimte en vrijheid gegeven om tot herstel te komen. Op grond van 1 Korinthiërs 13:11 streven we naar geestelijk volwassenheid, die “al het kinderlijke achter zich hebben gelaten”. Zonder uit het oog te verliezen dat wij allemaal leven vanuit genade.

 

Voorbede

Voorbede heeft een belangrijke plaats in onze gemeente, zowel persoonlijk, als ook gezamenlijk.

Gebedsactiviteiten kunnen structureel zijn of gericht zijn op een bepaalde situatie. Voor zover mogelijk wordt ook deelgenomen aan plaatselijke gebedsinitiatieven zoals de ‘Nacht van Gebed’, of rond een specifieke evangelisatieactie.

 

Kringen

Huiskringen zijn een speerpunt in Hebron. Daarin staat de onderlinge opbouw, aandacht en zorg centraal. De kringen zijn meestal gecentreerd rond een woonplaats en/of gerelateerd aan een thema of fase van geestelijke groei (bijvoorbeeld Alpha-cursus).

 

Jeugd- en jongerenwerk

De jeugd krijgt de ruimte om haar plaats in te nemen. Hoe dit vorm krijgt is afhankelijk van de jeugdige gemeenteleden, die actief meedoen. Jongeren kunnen vanwege hun radicaliteit en dynamiek een enorm inspirerende impact op de gemeente en daarbuiten hebben.

 

Onderwijs en thema-avonden

Naast de zondagse diensten willen we op onderwijsavonden bepaalde thema’s uitdiepen. Dat kan Bijbels onderwijs zijn, maar ook een thema dat relevant is voor het omgaan met elkaar als gemeente.

 

Huwelijk en gezin

Binnen Hebron vinden we het huwelijk en het gezin zeer belangrijk en zien dit als pijler in Gods scheppingsorde. Als voorbereiding op het huwelijk wordt er een korte cursus “Voorbereiding huwelijk”

Ook wordt er regelmatig aandacht besteed aan het thema ‘opvoeding’. In Heerde worden verschillende goedlopende huwelijkscursussen gegeven, die wij van harte aanbevelen.

Het vraagstuk rond huwelijk, samenwonen, echtscheiding en hertrouwen heeft onze blijvende aandacht.

 

Evangelisatie & Zending

In Hebron heeft zending altijd een belangrijke plaats gehad, mede doordat zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht in Heerde is gevestigd. In onze roeping als gemeente dagen wij gemeenteleden uit om het getuigenis van het Evangelie uit te dragen. Binnen Hebron zien we dat op verschillende manieren tot uiting komen. Naar aanleiding van Psalm 84 (zie bijlage) zien we dat een bepaald deel van de gemeente uitvliegt als ‘zwaluwen’ naar diverse zendingsgebieden, terwijl anderen vergeleken kunnen worden met de ‘mussen’, die meestal rond en nabij de gemeente te vinden zijn. De taak is hetzelfde, maar het werkgebied is verschillend. Hebron heeft verschillende zendingswerkers onder haar leden, waarvan een aantal financieel vanuit de gemeente wordt ondersteund. Met betrekking tot evangelisatie hebben we contact met andere kerken en geloofsgemeenschappen.

 

 

 Kennismaking