Organisatie
onzichtbaar.jpg
onzichtbaar.jpg

 De organisatie

 

 

Inleiding

In de eerste brief aan Timotheüs en in de brief aan Titus van de apostel Paulus lezen we dat hij in de gemeenten oudsten en diakenen aanstelt om de gemeente goed te laten functioneren. Dit heeft dan betrekking op orde, toetsing, toezien op het welzijn van allen en het stimuleren van gaven en bedieningen. Daarin zijn de oudsten verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van de gemeente, voor het onderwijs en het leidinggeven aan de diverse bedieningen (zie: Titus 1:5).

De diakenen zijn dienstbaar in praktische ondersteuning. Dat kan zowel in de zorg voor mensen zijn, alsook organisatorisch (zie: 1 Timotheüs 3: 8).

De organisatie van de gemeente is er tot welzijn van het organisme (het lichaam van Christus) en staat niet op zichzelf. Daarom geloven wij in een dienend leiderschap, in navolging van de Here Jezus, Hij kwam niet om te heersen, maar om te dienen.

 

Leidersteam

Onze gemeente heeft gekozen voor een leidersteam. Dat omvat alle taken van oudsten en diakenen samen.

In de afgelopen tijd hebben we gekeken naar de positie van man en vrouw binnen de gemeente. Daaruit menen wij te begrijpen dat mannen en vrouwen als gelijken mogen worden gezien, geschapen naar het beeld van God, met ieder hun eigen specifieke kenmerken. In lijn daarmee kan ook het leidersteam bestaan uit mannen en vrouwen, bij voorkeur echtparen (vrouwen niet zonder hun man) en singles.

Terwijl de coördinatie bij een man ligt, draagt het hele team de verantwoordelijkheid.

We zijn ons ervan bewust dat deze verantwoordelijkheid vraagt om zorgvuldigheid en integriteit. Daarom onderschrijven wij de door de Evangelische Alliantie ontwikkelde gedragscode voor leidinggevenden.

 

Externe raadgevers

Het leidersteam wordt ondersteund en geadviseerd door een aantal wijze raadgevers van buiten de gemeente. Zij krijgen ruimte om in te spreken op het functioneren van het leidersteam.

 

Gemeentevergaderingen

De gemeentevergaderingen zijn bedoeld om de ontwikkelingen in de gemeente te bespreken en samen daarin God te zoeken. Horen en gehoord worden is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

 

Financiën

Hebron is een autonome gemeente en dat wil zeggen dat we ook financieel zelfstandig zijn. De inkomsten komen voort uit giften van leden en collectes. Jaarlijks wordt er een begroting gemaakt, waarbij wij streven naar de volgende onderverdeling in uitgaven:

1/3 deel voor gemeenteactiviteiten

1/3 deel voor kosten huisvesting

1/3 deel voor evangelisatie & zending

 

ANBI

 

Hebron is als kerkgenootschap geregistreerd als ANBI instelling.

Voor financiële jaarverslagen zie hier.