Organisatie
onzichtbaar.jpg
onzichtbaar.jpg

Artikelindex

 De organisatie

 

 

Inleiding

In de eerste brief aan Timotheüs en in de brief aan Titus van de apostel Paulus lezen we dat hij in de gemeenten oudsten en diakenen aanstelt om de gemeente goed te laten functioneren. Dit heeft dan betrekking op orde, toetsing, toezien op het welzijn van allen en het stimuleren van gaven en bedieningen. Daarin zijn de oudsten verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van de gemeente, voor het onderwijs en het leidinggeven aan de diverse bedieningen (zie: Titus 1:5).

De diakenen zijn dienstbaar in praktische ondersteuning. Dat kan zowel in de zorg voor mensen zijn, alsook organisatorisch (zie: 1 Timotheüs 3: 8).

De organisatie van de gemeente is er tot welzijn van het organisme (het lichaam van Christus) en staat niet op zichzelf. Daarom geloven wij in een dienend leiderschap, in navolging van de Here Jezus, Hij kwam niet om te heersen, maar om te dienen.

 

Leidersteam

Onze gemeente heeft gekozen voor een leidersteam. Dat omvat alle taken van oudsten en diakenen samen.

In de afgelopen tijd hebben we gekeken naar de positie van man en vrouw binnen de gemeente. Daaruit menen wij te begrijpen dat mannen en vrouwen als gelijken mogen worden gezien, geschapen naar het beeld van God, met ieder hun eigen specifieke kenmerken. In lijn daarmee kan ook het leidersteam bestaan uit mannen en vrouwen, bij voorkeur echtparen (vrouwen niet zonder hun man) en singles.

Terwijl de coördinatie bij een man ligt, draagt het hele team de verantwoordelijkheid.

We zijn ons ervan bewust dat deze verantwoordelijkheid vraagt om zorgvuldigheid en integriteit. Daarom onderschrijven wij de door de Evangelische Alliantie ontwikkelde gedragscode voor leidinggevenden.

 

Externe raadgevers

Het leidersteam wordt ondersteund en geadviseerd door een aantal wijze raadgevers van buiten de gemeente. Zij krijgen ruimte om in te spreken op het functioneren van het leidersteam.

 

Gemeentevergaderingen

De gemeentevergaderingen zijn bedoeld om de ontwikkelingen in de gemeente te bespreken en samen daarin God te zoeken. Horen en gehoord worden is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

 

Financiën

Hebron is een autonome gemeente en dat wil zeggen dat we ook financieel zelfstandig zijn. De inkomsten komen voort uit giften van leden en collectes. Jaarlijks wordt er een begroting gemaakt, waarbij wij streven naar de volgende onderverdeling in uitgaven:

1/3 deel voor gemeenteactiviteiten

1/3 deel voor kosten huisvesting

1/3 deel voor evangelisatie & zending

 

ANBI

 

Hebron is als kerkgenootschap geregistreerd als ANBI instelling.

Voor financiële jaarverslagen zie hier.

  

Bijlage 1

1 Andere richtinggevende Bijbelgedeelten met betrekking tot Hebron

In 1990 is Hebron ontstaan uit een Bijbelstudiegroep. Tijdens de uitzegeningsdienst in september 1990 te Harderwijk zijn enkele profetieën uitgesproken. In deze profetieën kwam Jesaja 43:16-21 naar voren. In de jaren daarna is Psalm 84 regelmatig naar voren gekomen in profetieën met betrekking tot Hebron.

Verlangen naar het heiligdom

Luister naar de woorden van psalm 84 en ontdek iets over de aard van de Christengemeente Hebron.

 

2 Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten. 11 Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.

De Christengemeente Hebron (Heerde) is een evangelische gemeente. Het is haar oprechte verlangen de Levende God te dienen, door de genade van Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest. Die dienstbaarheid werkt twee kanten op. In de eerste plaats hoe wij als gemeente en/of als individu - met ieder zijn/haar eigen roeping - deel zijn van Gods eeuwige plan voor zijn schepping. Ten tweede hoe wij in de plaatselijke gemeente naar elkaar omzien. Hebron is zich bewust van de plaats die ze inneemt als geloofsgemeenschap in Heerde, in de regio Noord-Veluwe en in de wereld.

 

3 Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God.

 

4 Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God.

 

Hebron biedt zowel onderdak aan de mus als de zwaluw. De mus is een standvogel. Die blijft het hele jaar door thuis. De zwaluw is een trekvogel. Die overwintert in warmere streken - en komt dus op andere plaatsen in de wereld. Maar beide vinden hun ‘nest’ in Hebron. Beide hebben hun plaats in de gemeenschap, of om het ‘groter’ te zeggen: in het Koninkrijk van God.

 

5 Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend.
Binnen Hebron wordt nadruk gelegd op aanhoudend gebed, aanbidding, voorbede.

 

6 Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen.
In de groei naar volwassenheid is er continue aandacht voor discipelschap (navolging van Christus). Dit is waar preken en onderwijs en onderlinge omgang zich op (dienen te) richten. En tevens met een beroep op ieders inspanning “in diep ontzag voor God” en in het geloof dat “het God is die zowel het willen als het handelen teweegbrengt” (Filippenzen 2:12,13).

 

7 Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken.
In de aard van de zaak wil Hebron een zogenaamde bron-gemeente zijn. Niet regels en voorschriften zijn leidend, maar mensen die in hun (groei naar) volwassenheid putten bij de bron, die leven en leiding geeft voor het leven. Ieder mens kan daarin voor zichzelf een weg te vinden, maar altijd in onderlinge afhankelijkheid, aanmoediging en met goede onderlinge communicatie.

 

8 Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion.

 

9 HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed,neem het ter ore, o God van Jakob.

 

10 O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde.

Hebron heeft oog voor de Grote Opdracht, waarin Jezus zijn discipelen (en indirect dus ook de Hebronnieten in Heerde) opdraagt alle volken tot zijn volgelingen te maken. Ze ziet daarin ook de specifieke plaats van Israël, dat als eerste geroepen is Gods glorie aan de volken te verkondigen. Hebron gelooft met de apostel Paulus in de belofte dat “als hun overtreding al een rijke gave voor de wereld is en hun falen een rijke gave voor de heidenen, hoeveel rijker zal dan de gave zijn wanneer zij zich allen hebben bekeerd” (Romeinen 11:12).

 

12 Want God, de HEERE,is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.

 

13 HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt.

Hebron staat voor ogen dat goede aandacht voor elkaar een zegen is. In pastorale zorg betekent dit dat er ruimte en vrijheid is om tot herstel te komen. Ze heeft niets minder op het oog dan geestelijk volwassen christenen, die “al het kinderlijk achter zich hebben gelaten” (1 Korinthiërs 13:11). Maar ze zal nooit uit het oog verliezen dat wij allemaal leven van genade.

 

Bijlage 2

Toelichting op het ‘Bron- model’

Hebron hanteert het ‘Bron-model’ (in tegenstelling tot het ‘hekmodel’), elkaar inspirerend om uit de Bron Jezus Christus te putten en Zijn leven en Woorden als leidend te zien. 

Het volgende verhaal illustreert de term “Bron-model”:

“Een Australische veefokker had een enorm stuk land met grote kuddes koeien en schapen die erop graasden. Het gebied was echter zo groot dat hij een manier moest vinden om zijn kuddes bij elkaar te houden, anders raakten ze verspreid.

Hij bedacht twee mogelijkheden:

1.Hij kon enorm veel tijd en aandacht besteden aan een goed en zeer omvangrijk hekwerk.

Daarvoor had hij zeker anderen nodig, om te zorgen dat het hekwerk in goede staat blijft en het vee achter het prikkeldraad zou blijven. Ook liep hij het risico dat er toch steeds gaten zouden ontstaan waardoor dieren kunnen ontsnappen.

2. De andere mogelijkheid was om een bron te slaan met helder water. Zo zorgde hij ervoor dat zijn dieren niet te ver weg gingen, omdat ze terug verlangden naar de bron, om daar elke dag water te drinken. Geen hekwerk, maar bronnen met fris helder water.

"Deze metafoor helpt mij om niet te verzanden in wat allemaal wel en niet mag. Ik hoop dat mijn leven inspireert om te verlangen naar die Bron van Levend Water, waar ik dagelijks uit mag putten. "Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft", zegt Johannes 7:37b,38.

Je mag een leven voorleven van dagelijks vertrouwen in Jezus Christus en dagelijks verwachtingsvol bidden voor je kinderen, ondanks alle zorgen en pijn."

  

De organisatie

In diverse brieven van de apostel Paulus lezen we dat hij in de gemeenten oudsten en diakenen aanstelt om de gemeente goed te laten functioneren(orde, toetsen, toezien op het welzijn van allen, dat gaven en bedieningen gestimuleerd en ingezet gaan worden, enz.).
De organisatie van de gemeente is er tot welzijn van het organisme (het lichaam van Christus) en staat niet op zichzelf. Daarom geloven wij in een dienend leiderschap, in navolging van de Here Jezus: Hij kwam niet om te heersen, maar om te dienen.

 

Leiding van de gemeente

De gemeente wordt aangestuurd door een team van verschillende mensen. Ieder neemt daar zijn/haar unieke plaats in om te dienen.

 

Taakgroepen

Er zijn in Hebron verschillende taakgroepen die zich inzetten voor een bepaalde taak in de gemeente.
Dat gaat om: Gebedswerk, Kinderwerk, Zendingscommissie, Jeugdwerk, Aanbiddings(muziek)team, Pastoraat, Techniek en Praktische zaken.
Elk van deze taakgroepen heeft een coördinator en een contactpersoon binnen het leidersteam.

 

Kringen.

Christengemeente Hebron heeft ook kringen of huiskringen. Dat wil zeggen dat de gemeente naast de zondagse dienst in kleinere groepen samenkomt op een doordeweekse avond (eens per veertien dagen). Het is meestal op dinsdagavond maar er zijn ook kringen die een andere avond hebben gekozen. De kringen voorzien in onderlinge zorg en opbouw van ons geloof.
Deze huiskringen worden bij leden aan huis gehouden en hebben een gezellig en open karakter. De invulling verschilt wel wat per kring, maar doorgaans begint het met een bakje koffie of thee en wat bijpraten. Er wordt gezongen, gebeden, een thema of Bijbelgedeelte wordt besproken op allerlei manieren. Er is gelegenheid dingen te delen als iemand ergens mee zit of juist iets heel fijns meemaakt. Dan wordt er gebeden voor elkaar en natuurlijk gedankt. Af en toe zal de kringavond ook anders ingevuld worden zoals samen (uit) eten of met een spel.

 

Financiën

Hebron is een kerkgenootschap en wordt financieel in stand gehouden door de bijdragen van de leden van de gemeente.

Het leidersteam laat jaarlijks op een gemeenteavond in het eerste kwartaal van het jaar een financieel overzicht zien van het afgelopen jaar en een begroting voor het komende jaar.

 

Hebron is als kerkgenootschap een ANBI erkende instelling.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instelling. Daarmee zijn we verplicht onderstaande gegevens te publiceren. Het voordeel voor u is dat door de ANBI-status u de giften aan Hebron kunt aftrekken van de belasting.

 

Naam: Christengemeente Hebron

Post- en bezoeksadres: Griftstraat 8 8181 VZ Heerde

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

website: www.hebronheerde.nl

IBAN: NL39 RABO 0396547478

BIC: RABONL2U

RSIN/ fiscaalnummer: 821798194

K.v.K: 08215976

 

Doelstelling:

· Een gemeenschap te zijn van gelovigen in de Allerhoogste God.

· Als volgelingen van Jezus te groeien naar geestelijke volwassenheid met een actieve betrokkenheid in het Koninkrijk van God.

· Jezus’ liefde, genade en barmhartigheid te delen met deze wereld en met elkaar.

 

Bestuur:

De oudstenraad (tegenwoordig genoemd “het leidersteam") bestuurt de gemeente.

Het leidersteam bestaat uit: Rodie van der Zwan en Adri den Boer

 

Beloningsbeleid: het bestuur en andere vrijwilligers binnen Hebron ontvangen geen beloning, behalve een vergoeding voor spreekbeurten voor mensen die van giften leven.